22 kwietnia 2019. imieniny: Kaja, Leon, Łukasz
  × strona główna
sławni ludzie z naszej gminy
  

Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Historia gminy
SKĄD NASZ RÓD
SKĄD NASZ RÓD?


       W końcu X wieku Kujawy znalazły się we wczesnopiastowskiej monarchii Mieszka
i Bolesława Chrobrego.
       Żyznośc kujawskiego czarnoziemu, gęste osadnictwo, eksploatowanie licznych źródeł
słonych (Słońsk, Kruszwica), hutnictwo żelaza, wykorzystujące złoża rudy darniowej (Otłoczyn,
Sędzin, Adolfin) decydowały o bogactwie tych ziem. Na Kujawach krzyżowały się  ważne szlaki
handlowe, m.in. bursztynowy biegnący z Kalisza przez nadgoplańskie okolice do Pomorza i Prus
i tzw. trakt ruski biegnący z Kijowa przez Płock, Włocławek, Kruszwicę do Północnej Wielkopolski
i Pomorza Zachodniego. W XIII wieku ziemie chełmińska, a na początku XIV ziemię dobrzyńską
zdobywa zakon krzyżacki i ciągłymi napadami pustoszy Kujawy. Przeciwstawia się temu, działaniami
dyplomatycznymi i militarnymi, Władysław Łokietek (Płowce 1331r.). Jednak w 1332r. cały region
został objęty okupacja krzyżacką. Kazimierz Wielki na mocy układu z Zakonem w 1343r. odzyskuje
Kujawy i Ziemie Dobrzyńską. Następuje wyraźne ożywienie gospodarcze regionu. Płynie zboże
i drewno Wisłą do Gdańska, płyną tranzytem pochodzące z południowej i wschodniej Europy wosk,
skóra, wełna, bydło. Zapotrzebowanie krajów nadbałtyckich jest ogromne. Rozwija się osadnictwo
wiejskie, które uzyskuje prawo czynszowe i prawne formy samorządu. jest to okres rozkwitu Kujaw.
Brześc Kujawski, Włocławek, Inowrocław, Radziejów, Strzelno stanowią ważne ośrodki wymiany
towarowej i rzemieślniczej, mieszkańcy uzyskują uprawnienia natury samorządowej. Wciąż jednak
odżywają sprawy z Zakonem. W 1431r. zniszczyli wiele wsi i miast, m.in.Włocławek i Inowrocław.
Dopiero Pokój Toruński (1466r.) zakończył okres burzliwych zmagań polsko- krzyżackich, których
sceną były głównie Kujawy. Wówczas to ukształtowały się ostateczne granice historyczne Kujaw
, wykształcił się tez podział administracyjny regionu. Powstały dwa
województwa, brzesko- kujawskie i inowrocławskie. Łączy je wspólne Sejmik w Radziejowie.
                                                                                                                         
        Kujawy to historyczna dzielnica Polski, leżąca miedzy Mazowszem, Wielkopolską,
Pomorzem i Ziemią Dobrzyńską, odcięta od niej rzeką Wisłą.
       Nazwę "Kujawy" odnotowują źródła pisane już w 1136r. Wymienia ją Bulla Gnieźnieńska
wydana przez Papieża Innocentego II. Oskar Kolberg pisze, że "Kujawa jest wiatr", a w słowniczku
wyrazów kujawskich tego autora znajdujemy hasło: "Wiatr-Kujawa, wiatr północny". Z kolei
w "Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych Krajów Słowiańskich" czytamy:
       "Kujawa oznacza w mowie ludu polskiego pewna odmianę gleby... Skąd poszła nazwa całego
obszaru nad Wisłą i Notecią, mającego przeważnie glebę oznaczoną ta nazwą". A. Brückner
w "Słowniku etymologicznym języka polskiego" podaje interpretację zwiazaną z wiatrem: "Kujawy,
nazwa dzielnicy wielkopolskiej... od kuj, wichru (cerkiewny) kujati mruczeć; jest i chujawa,
chaja o zawierusze".
       Stanisław Respond w "Słowniku etymologicznym miast i gmin PRL" (1986) wiąże w jedna
przytoczone interpretacje. Jego zdaniem Kuj, Kujati (od których pochodzi nazwa Kujaw) to nie
tylko oznaczenie wichru, ale również odmiana terenu równinnego, wydmowego, narażonego na silne
jego podmuchy. Należy zatem uznać,że etymologia nazwy Kujaw związana jest z elementami
fizjografii terenu.
       Jaka zatem jest fizjografia?  Kujawy położone są w środkowej strefie krojobrazowej wielkich dolin na obszerze
lewobrzeżnej części nadwiślańskiej, na południe od przełomu Wisły pod Fordonem. Wzdłuż Wisły
ciągną się kotliny: włocławska i toruńska. Ich szerokość waha się od 5 do 15km.
Charakterystyczną cecha krajobrazu kotlin nadwiślańskich są tarasowe poziomy oraz pola piasków,
które tworzą zespoły wydm. Pomiędzy kotlinami nadwiślańskimi, a doliną Noteci rozciąga się
wysoczyzna Kujawska. W jej obrębie można wyróżnić częśc północną określoną jako Równinę
Inowrocławską i część południową (na południe od linii Radziejów- Brześć Kujawski- Kowal która
stanowi Pojezierze Kujawskie z głęboko wciętymi rynnami lodowcowymi i zaklęsłościami wypełnionymi
jeziorami, z których największe to Gopło, Głuszyńskie, Chodeckie, Modzerowskie, Borzymowskie
i Rakutowskie.
       Kujawy należą do regionów o najniższej lesistości. Lasy stanowią zaledwie 15% powierzchni.
Sieć rzeczna jest również uboga. Duża jest natomiast ilośc cieków  i rowów funkcjonujących
okresowo. Na taki stan rzeczy składają się: wyjątkowo niska suma rocznych opadów nie
przekraczających 500 mm oraz rzeźba  geologiczna terenu, która sprzyja dużym stratom wody wskutek
parowania. Na płaskich obszarch Wysoczyzny Kujawskiej gęstość stała sieci rzecznej występuje
w granicach 0,2-0,4 km/km2. Charakterystyczna jest dysproporcja pomiędzy dużą arterią wodną, jaka
jest Wisła, a ubogą siecią drobnych cieków, z których największym jest Zgłowiączka.
       Położenie Kujaw  na pograniczu Niziny Wielkopolsko- Kujawskiej i Pojezierza Mazurskiego
powoduje oddziaływanie mas powietrznych oceanicznych z zachodu i kontynentalnych ze wschodu.
W okresie letnimi jesiennym przeważają wiatry o kierunku zachodnim natomiast zimą wschodnim
i północno- wschodnim.
       Kujawy, to jeden z najciekawszych w kulturze narodowej regionów kraju, o którym napisano
wiele cennych prac, w większości dotyczących zagadnień szczegółowych np. budownictwa, architektury
sakralnej, garncarstwa, rzeźby.
      
       Na podstawie monografii pt. "Sztuka ludowa Kujaw- przeszłość i teraźniejszość" wydanej pod
redakcją p. Wandy Skulmowskiej opracował:

  Andrzej Grabowski
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
 
SONDA
CO CHCIAŁBYŚ JESZCZE ZNALEŹC NA STRONIE
KULINARIA (przepisy, porady, itp
MYŚLIWSTWO
WĘDKARSTWO
INFORMACJE Z PARAFII
INNE
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA